Opština Kovin nas je nakon objavljenog tendera izabrala za izvođača radova na parternom uređenju dvorišta hitne pomoći u Kovinu. U saradnji sa AD Tehnika-Vršac i DOO Kopgradnja -Pločica zadatak nam je da izvršimo izgradnju fekalne kanalizacije, vodovoda, toplovoda, javne rasvete i TT instalacije. Rok za završetak svih radova je 45 dana od uvođenja u posao.