Redni broj NAZIV OBJEKTA-ULICA MESTO NARUČILAC-INVESTITOR GOD.
IZGRADNJE
DUŽINA MREŽE-
OPIS PROJEKTA
1 Sanacija sistema zauljene kanalizacije II faza RNNS Novi Sad NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD 2013 PP Ø700-25m´
PP Ø -1000 m´
2 Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda naselja Kovačica Kovačica DOO ,,GRAĐEVINAR PETROVIČ” PADINA 2013 PVC K-DN 400mm
986m´
K-DN 300mm
7.681m´
3 Izgradnja kanalizacione mreže u Novoj Pazovi Nova Pazova DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP 2013-2014 PVC DN 250
1.147m´
4 Izgradnja vodovoda i kanalizacije-unutar dela centralne radne zone u K.O.Nova Pazova Nova Pazova RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA DOO ZEMUN 2014 PR SN8
Ø400-1.996 m´
Ø 300-196m´
PEHD DN 315-1265
PEHD DN 200-446m´
5 Rekonstrukcija AB nosača Pančevo NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD 2014 PVC DN 315 SN4
64m´
6 Građevinski radovi TS 35/6 KV ITS 220/6/KV Pančevo TERMOELEKTRO ENEL BEOGRAD 2014 KK PVC
ND Ø75-6m´
ND Ø110-7m´
ND Ø160-25m´
PL Ø20-15m´
7 Izgradnja sekundarne kanalizacije u naselju Veternik u Novom Sadu Novi Sad DOO ,,PUT INVEST” Sremska Kamenica 2014 PP SN 10 Ø250-1.842,48
PP SN Ø 300 684,55 m´
8 Sanacija dela linije glavnog cevovoda sirove vode od tačke ,,B” do bloka IX Pančevo NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD 2014 GRE CEVI DN 500, 400, 350, 300 i 200;
1.245 m´
9 Rekonstrukcija vod.mreže u Šapcu LOT 2 Majur i Štitar Šabac JKP,,VODOVOD I KANALIZACIJA”ŠABAC 2013-2014 20000 m DN 110, DN
10 Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u Elemiru Elemir
Zrenjanin
JKP ,,VODOVOD I KANALIZACIJA” ZRENJANIN 2015 Ø160-520m´ Ø200 SN4-650m´ Ø200 SN8-680m´
Ø250 SN8-1.250m´
11 Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljenom mestu Pločica Pločica MESNA ZAJEDNICA PLOČICA, PLOČICA 2015 PVC Ø 200; 603,33 m´
PVC Ø 250; 425,94 m´
PVC Ø 315; 523,28 m´
12 Rekonstrukcija CS2 u ulici Dunavskoj u Kovinu Kovin OPŠTINA KOVIN-OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN 2015 CS
13 Izgradnja kanalizacione mreže- Hemofarm Šabac (cs i potisni vod) Šabac HEMOFARM AD VRŠAC POGON ŠABAC 2015 PEHD 110-445m´ potis PVC DN 250-25 m´
1 CS
14 Izgradnja fekalne kanalizacije u Omoljici Pančevo JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA“ 2015 PVC DN 400; 1.271,95 m´
15 Izgradnja kanalizacije u ulici Antona Čehova u Novom Sadu Novi Sad DOO ,,PUT INVEST”
Sremska Kamenica
2015 FRP Ø600mm-100,94
FRP Ø500-149,90m´
PVC Ø400mm-112,60´
Ø 250-77m´
Ø 200-97m´
Ø 160-272m´
16 Izgradnja vodovoda u Vojki
I i II faza
Vojka DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP 2015-2016 PE Ø63; 2.084,27 m´
PEØ 90;76,15 m´
PE Ø110 355,70 m´
PE Ø 160; 2.984 m´
17 Razdvajanje fekalne od tehnološke kanalizacije faza I u Hemofarm AD Vršac (crpna stanica i potisni vod) Vršac HEMOFARM AD VRŠAC PVC DN 250-15,50 m´
PVC DN 315-276m´Potis
PEHD 150-24m´
18 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Melenci Melenci JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ ZRENJANIN 2015-2016 PPOV
19 Izgradnja fekalne kanalizacije u Omoljici-nastavak Omoljica
Pančevo
GRAD PANČEVO,PANČEVO 2016 PVC DN 400; 673,79 m´
20 Hidrotehničke instalacije i gasna distribut. Mreža MTE BARIČ Barič „ENERGOGROUP“ BEOGRAD 2016-2017 Kanalizacija PVC DN 160, 200, 250,300, 400 i 500; 6.019 m´ Voda
PEHD 32 do 160;3.808,00 m´
21 Izgradnja V I K u ul.7 Jula u Pančevu Pančevo DOO „VOJVODINAPUT“
PANČEVO
2017 PE DN 1000; 815,21 m´
PE DN 630; 418,52 m
22 Izgradnja vodovoda za naselje Stari Tamiš Stari Tamiš JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO 2017-2018 PE PEHD 180; 538,00 m´
PE PEHD 110; 2.368 m´
23 Parterno uređenje prolaza za hitnu pomoć u Kovinu- I faza Kovin OPŠTINA KOVIN-OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN 2017 PVC DN 160 36,46 m´
PVC DN 250; 102,69 m´
24 Izgradnja fekalne kanalizacije za potrebe novog zatvora u Pančevu Pančevo REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE BEOGRAD 2017 PVC DN 300 i 250; 3.000,00m´ 3 CS
25 Izgradnja atmosferske kanalizacije za potrebe novog zatvora u Pančevu Pančevo REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE BEOGRAD 2017-2018 PE DN 630; 15.050,00 m´
CS 130 l/s
26 Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Ivanovo Ivanovo
Pančevo
GRAD PANČEVO, PANČEVO 2017 PVC DN 250;
110,00m´ PVC DN 300; 920,00m´
27 Kanalizacija sanitarnih otpadnih voda u ul 7 Nova Pančevo GRAD PANČEVO, PANČEVO 2016-2017 PVC DN 315; 1.400 m´
28 Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Jabuka po sistemu „ključ u ruke“ Jabuka
Pančevo
GRAD PANČEVO, PANČEVO 2017 PVC DN 250;
1.620,00 m´
29 Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Omoljica Omoljica
Pančevo
GRAD PANČEVO, PANČEVO 2017 PVC DN 400;
1.145,00 m´
30 Specijalna sanacija PP cevovoda u NIS-RNP Pančevo NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD 2018 PE CEVI 315/239 140 m´
31 Izgradnja kišne kanalizacije-ul Pere Segedinca u Pančevu Pančevo GRAD PANČEVO, PANČEVO 2018 PP-SN8 DN 400
79,40 m´
32 Izgradnja spoljne vodovodne mreže u ul 7 Nova u Pančevu Pančevo GRAD PANČEVO, PANČEVO 2018 PE 160;
560,47 m´
33 Sanacija degazatora na polju 2 na Gradskoj deponiji u N.Sadu Novi Sad JKP „ČISTOĆA“ NOVI SAD
NOVI SAD
2018 Sanacija deponije
34 Izgradnja spoljne vodovodne mreže u ul 7 Nova u Pančevu završetak izgradnje Pančevo GRAD PANČEVO, PANČEVO 2018 PE DN110: 550,00m´
35 Izgradnja fekalnog kolektora fi 600, u okviru izgradnju gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone u Pančevu-faza I Pančevo JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO 2018 GRP DN 600:886,00m
36 Hidrotehničke instalacije i gasna distribut. Mreža MTE BARIČ-faza III i IV Barič „ENERGOGROUP“ BEOGRAD 2018 Kanalizacija PVC DN 160,200,250,300400 i 500; 4000 m´ Voda
PEHD 32 do 160; 3.900,00 m´, Q-max: 620 m
37 Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Pelisterska u Pančevu Pančevo GRAD PANČEVO, PANČEVO 2018 PVC DN250 231,00m´
38 Izgradnja vodovodne mreže u ulici Pelisterska – prosek u Pančevu Pančevo JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO 2018 PE DN 110: 342m´
39 Hidrotehničke instalacije i gasna distribut. Mreža ZF – PANČEVO – I-FAZA Pančevo „ENERGOGROUP“ BEOGRAD 2018 Kanalizacija PVC DN200, 250, 300, 400 i 500;
1150 m´ Voda PEHD 90 do 160;
1.650,00 m´Q-max: 820 m
40 Izgradnja nedostajuće vodovodne mreže u ul.Jabučki put u Pančevu Pančevo GRAD PANČEVO, PANČEVO 2018 PE DN 160;
1964,00m PE DN 110; 1751,00m´
41 Rekonstrukcija zgrade dorade za ugradnju IV linije Pančevo HIP-PETROHEMIJA 2019
42 Izgradnja fekalnog kolektora fi 600 fi 800, u okviru izgradnje gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone u Pančevu-faza II Pančevo JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO 2019 GRP DN 600:216,00m
GRP DN 800 274,00m
43 Hidrotehničke instalacije I gasna distribut. Mreža ZF -PANČEVO-II-FAZA Pančevo „ENERGOGROUP“ BEOGRAD 2019 Kanalizacija
PVC DN200,250, 300, 400 i 500; 1700 m´ Voda PEHD 110 do 160;
1.900,00 m´CS :1500 l/sec
44 Rekonstrukcija dela betonskog kolektora fekalne kanalizacije 110/60 u ul. Moše Pijade u Pančevu Pančevo JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO 2019 PE DN 800:200 m’
45 Građevinsko održavanje u Bloku Prerada i Energetika u RNP za 2019 g. Pančevo NIS AD. NOVI SAD 2019
46 Rekonstrukcija Fekalne kanalizacije u ul. Karađorđevoj Pančevo JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO 2019 PVC DN 250 : 315m’
47 Izgradnja kanalizacije upotrebljenih (fekalnih) voda sa kućnim priključcima u ulicama Vojvođanska i Poljski put Nova Pazova OPŠTINA STARA PAZOVA 2020 PVC DN 250 I DN 160 1445,00m’
48 Izgradnja fekalnog kolektora fi 600, u okviru izgradnju gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone u Pančevu-faza III Pančevo GRAD PANČEVO, PANČEVO 2020 GRP DN
600:1180,00m
49 Izgradnja atmosferskog kolektora za priključenje atmosferske kanalizacione mreže objekta TE-TO Pančevo „GAZPROM ENERGOHOLDING SERBIA TE-TO PANČEVO“ 2020 PE DN 600: 485,00 m’
50 Građevinsko održavanje u Bloku Prerada i Energetika u RNP za 2020 g. Pančevo NIS AD. NOVI SAD 2020